Restoration of the Omda House 2001: 1998.Beforerestoration2.jpg